ALGEMENE VOORWAARDEN ANGÉLIQUE SCHMEINCK PRODUCTIES KvK Arnhem 61596361

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer

Angélique Schmeinck Producties, een eenmanszaak die wordt gedreven door Angélique Schmeinck.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van een of meer door Opdrachtnemer te verlenen diensten casu quo te leveren zaken tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering

De in schriftelijke vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten casu quo leveringen geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten casu quo leveringen geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen

Met dagen wordt bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen

Met werkdagen wordt bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AV

Deze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De verplichting die Opdrachtnemer met de Opdrachtgever aangaat bestaat uit een inspanningsverplichting, nimmer een vastgestelde resultaatverplichting.
 2. De AV zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten en op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer tot het sluiten van een Overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.
 3. Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.
 4. Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een Overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfdepartijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle door of namens Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

Angélique Schmeinck Producties
Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03

 1. Een door Opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever zenden, waardoor de Overeenkomst tot stand komt. Maakt Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij Opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave kan worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen die daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dien Overeenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 4. Afspraken met personeelsleden van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens Opdrachtnemer zijn bevestigd.
 5. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Opdrachtnemer berusten.
 6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van Opdrachtgever. Reiskosten worden berekend naar het geldende belastingtarief zoals dit is vermeld in de reiskostentabel van de belastingdienst. De berekening vindt plaats vanaf de woonplaats van Opdrachtnemer en de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Een analyse van de kosten, een opgave van het honorarium en het totaalbedrag met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst staan vermeld in een kostenoverzicht. Alle in het kostenoverzicht vermelde kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Verloopt betaling aan derden via de Opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het door berekenen van administratiekosten.
 4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden wekelijks gedaan, tenzij anders is overeen gekomen. Bij opdrachten die binnen een week worden afgerond, volgt de declaratie direct na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast.
 5. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de Overeenkomst een verhoging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.
 6. Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.5 geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
 3. Opdrachtgever is verplicht 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bijde totstandkoming van de Overeenkomst te betalen. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst per direct te annuleren en verdere uitvoering van de Overeenkomst te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door Opdrachtgever, en artikel 7.1 (annuleringen) is alsdan van toepassing.
 4. Voor opdrachten die een lange verwerkingstijd vereisen, kan Opdrachtnemer deelbetalingen verlangen. Deze deelbetalingen worden vooraf overeengekomen. Indien een deelbetaling niet tijdig is ontvangen, heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren of op te schorten, zonder in verzuim te raken. Dit geldt als een annulering door Opdrachtgever en artikel 7.1 (annuleringen) is alsdan van toepassing.Angélique Schmeinck Producties
  Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03
 1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden middels een schriftelijke ontbindingsverklaring gericht aan Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade en is Opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit reiskosten.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever over het factuurbedrag 10% in rekening worden gebracht. Tevens is de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke dienstverlening of wegens enige andere door de afnemer gepretendeerde vordering.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van de Opdrachtgever; deze kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en
  zullen minimaal € 150,00 bedragen, onverlet het recht van Opdrachtnemer de werkelijke kosten te vorderen.

Artikel 6 Uitvoering

 1. De uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gebaseerd op de door Opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een Overeenkomst met Opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 5. Indien Opdrachtgever, na het sluiten van de Overeenkomst, alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, dient Opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis brengen.
 6. Wijzigingen als bedoeld in het vorige lid kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijnen door de Opdrachtnemer worden overschreden. Deze termijnen zijn altijd als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 7. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden dan wel te wijzigen.
  Indien een wijziging leidt tot meerwerk zal dit aan de Opdrachtgever als een aanvullende opdracht schriftelijk worden bevestigd.Angélique Schmeinck Producties
  Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03

Artikel 7 Annulering

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna in lid 2 vermeld bedragen te betalen
  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en, indien Opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestemde materialen en producten voor zijn rekening te nemen tegen de door de Opdrachtnemer in het aanbod opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schade en interest.
 2. Indien de opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:
  – bij annulering meer dan twee maanden vóór aanvangsdatum: geen doorbelasting;
  – bij annulering meer dan één maand vóór aanvangsdatum: 25%;- bij annulering binnen één maand vóór aanvangsdatum: 50%;

  – bij annulering binnen twee weken vóór uitvoering: 100%.

 3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedragwordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Opdrachtnemer heeft bereikt.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken metoverheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door Opdrachtgever; artikel 7.1 is van Overeenkomstige toepassing.
 5. Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de Opdrachtnemer in rekening brengen, aan de Opdrachtgever die een opdracht annuleerde worden doorbelast.

Artikel 8 Overmacht

 1. Als overmacht voor Opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen Opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
 2. In geval van overmacht zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale
  datum betreft.
 3. Indien de overmacht aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.
 4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.
 5. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer vergoed wordt.Angélique Schmeinck Producties
  Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03
 1. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of bij de uitvoering ingeschakelde derde(n) is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 2. Indien de verhouding van de aan Opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
 3. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat Opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van Overeenkomstige toepassing.
 4. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.
 7. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer Opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 10 TV-verplichting

Mocht Opdrachtnemer onverhoeds op door Opdrachtgever geplande data gehouden worden aan TV-verplichtingen, dan zal Opdrachtgever nimmer aanspraak kunnen maken op geleden schade direct of indirect veroorzaakt door het feit dat Opdrachtnemer de opdracht of activiteit geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren. In onderling overleg zoeken partijen naar een passende oplossing. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal Opdrachtnemer tenminste en per direct het eventuele vooraf betaalde bedrag van de opdracht aan Opdrachtgever terugbetalen minus de reeds gemaakte kosten en reeds gewerkte uren.

Artikel 11 Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in art. 5 lid 5 wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatele stelling of Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12 Eigendom goederen

 1. Alle zaken die Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van Opdrachtnemer.
 2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorig lid, wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interest te vorderen, in rekening gebracht.
 3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Opdrachtnemer door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 4. De Opdrachtgever draagt risico voor genoemde zaken in vorig lid. Indien hij bedoeld risico gedekt wilt zien, dient hij dit voor eigen risico te verzekeren.Angélique Schmeinck Producties
  Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03

Artikel 13 Vertrouwelijke informatie

Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de opdracht hem ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 14 Eigendomsrecht en intellectuele eigendom

 1. Recepturen en beeldmateriaal die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Overige rechten zoals exploitatie in printvorm, elektronische beeld- en geluidsdragers zoals CD Rom en DVD zijn exclusief voorbehouden aan Opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien in relatie tot publiciteit en / of commerciële koppeling de afbeelding en/of naam van Opdrachtnemer wordt gebruikt in een publiekswervende advertentie, product, merk of anderszins, dan is dit uitsluitend toegestaan in overleg met en na goedkeuring van de Opdrachtnemer.
 3. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, creatieve concepten, systeemontwerpen, boeken en computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer voor zover deze niet reeds al aan derden toebehoren.
 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet samen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de door Opdrachtnemer gedane offertes en/of de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

Angélique Schmeinck Producties
Oranjestraat 11 • 6881 SB VELP • M +31 (0)6 53723440 www.schmeinckproducties.nl • info@schmeinckproducties.nl Rabobank 1240.49.494 | Iban NL69RABO0124049494 | Bic RABONL2U KvK Arnhem 61596361 • BTW nr. NL124148177B03